คู่มือที่ใช่ในการเรียนการสอนออนไลน์

ONLINE CLASSROOM


         

การใช้งาน Google Classroom                               การใช้งาน Google Meet                                       วีดีโอสอนการเข้าร่วมชั้นเรียน

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์