ชุดครุยวิทยฐานะ

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

ที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยปทุมธานี

การแต่งกายของบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ให้สวมชุดปกติขาว และประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ตามหน่วยงานที่ตนสังกัด
  • สวมชุดครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรและคณะที่สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์


ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์


ระดับปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์