คู่มือที่ใช่ในการเรียนการสอนออนไลน์

ONLINE CLASSROOM


     การใช้งาน Google Classroom

  การใช้งาน Google Meet

    วีดีโอสอนการเข้าร่วมชั้นเรียน

    ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเรียนออนไลน์

  แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

  ข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ในการเรียนออนไลน์