คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิชา

1.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

2.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

หลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

086-789-9881

อาจารย์ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร

064-989-2929