ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567