การแต่งกายของบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ให้สวมชุดปกติขาว และประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ตามหน่วยงานที่ตนสังกัด
  • สวมชุดครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรและคณะที่สำเร็จการศึกษา