องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ฯพณฯ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2560-2562 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 1,512 คน ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้องคมนตรีให้โอวาท ความว่า”ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนและขอชื่นชมในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ออกไปทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา คือความรอบรู้ ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆระดับอุดมศึกษา และได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอันแสดงถึงความสำเร็จของทุกท่าน และถือว่าเป็น ผู้มีพื้นฐานความรู้ที่ดีสำหรับการสร้างความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงาน และสังคมส่วนรวม แต่การจะสร้างความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ได้อย่างแท้จริงตามที่มุ่งหวังนี้ นอกจากท่านจะยึดหลักวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา อย่างมีหลักการและเหตุผลแล้วท่านยังจะต้องมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการหมั่นศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ทางวิชาการและความรู้รอบตัว ความรู้ทางวิชาการจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปใช้ปฏิบัติงาน ส่วนความรู้รอบตัวจะช่วยส่งเสริมให้มีความคิดกว้างไกล มีความเฉลียวฉลาดก้าวทันเหตุการณ์ ทันโลก ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหลาย จึงควรจะได้ตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรม ให้ปัญญาเจริญงอกงามขึ้นในตนอยู่เสมอ เพื่อจะได้เป็นผู้มีความรอบรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามประสบกับความสุข และมีความเจริญรุ่งเรื่องมั่นคงให้แก่ตน และหน้าที่การงานตลอดไป และสิ่งที่สำคัญยิ่งคือจะช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชาติบ้านเมือง มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองต่อไป”