มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

ร่วมเพื่อผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้ที่จบ ปวส., ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ