พิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี