ผู้บริหารพี่เลี้ยง นิเทศก์นักศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน นิลแสงรัตน์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าพบท่าน ผู้อำนวยการดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และท่านรอง ปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารพี่เลี้ยง เพื่อนิเทศก์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายวิชา MED 626309 ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1