ผู้บริหารพี่เลี้ยง นิเทศก์นักศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน นิลแสงรัตน์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าพบท่านรองประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้บริหารพี่เลี้ยง เพื่อนิเทศก์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา MED 626309 ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต1