ประกาศงานทะเบียนและวัดผล

นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562