ถอดบทเรียน ITA โรงเรียนสุจริต และ ITA เขตพื้นที่

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ถอดบทเรียน ITA โรงเรียนสุจริต และ ITA เขตพื้นที่” ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1