ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอน” ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ