กิจกรรม ‘อิ่มท้อง ปรองรัก’

กิจกรรม ‘อิ่มท้อง ปรองรัก’ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จัดขึ้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยท่านผู้บริหารใจดี ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง รองอธิการบดี 2) ผศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ รองอธิการบดี 3) ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 4) ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ 5) ดร.สังเวียน เทพผา คณบดีคณะนิติศาสตร์