กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ การซ้อมย่อย การซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ พิธีประสาทปริญญาบัตร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563