การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562