ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564