“มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 6”

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการ “มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 6” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยเป็นการมอบถุงน้ำใจ จำนวน 1,000 ถุง รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ซึ่งภายในประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับการดำรงชีวิต เพื่อเป็นร่วมบรรเทารายจ่ายของพี่น้องชาวปทุมธานี จำนวนกว่า 500 คน ที่ผ่านการพิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 37 องค์กร รวมถึงบุคลากรของสถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกจำนวน 11 สถาบัน จำนวนกว่า 200 คน