คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิชา

1.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

2.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

หลักสูตร 3 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 550,000 บาท

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

086-789-9881

อาจารย์ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร

064-989-2929