ชุดครุยวิทยฐานะ

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

ที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์