คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี

University Administrators

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อาจารย์ธิติวัฒน์ คงขำ

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.นิธิมา ยืนยง

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

รองอธิการบดี

ผศ.ดร. วรรณวิภา ไตลังคะ

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ดร.สังเวียน เทพผา

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

อ.ผ.ศ.พลวิท บัวศรี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เบญญาศิริ งามสอาด

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

ดร.สุกัญญา หมู่เย็น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

ดร.คุณาพร โฉมจิตร

เลขานุการ