ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

this site

ตารางเรียน Summer 62