คณะผูัประเมินคุณภาพการศึกษา จากสภาการพยาบาล จะเข้าตรวจเยี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะผูัประเมินคุณภาพการศึกษา จากสภาการพยาบาล จะเข้าตรวจเยี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป