พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
พร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีรายนามผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
🥇ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์
รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
🏅ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร
ผศ.ดร.เบญยาศิริ งามสอาด
🎖️ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ผศ.ดร.นาวิน นิลแสงรัตน์
ผศ.วัชรินทร์ เหรียญหล่อ
ดร.วราภรณ์ โพธิ์งาม
ผศ.สุรชัย วงษ์ชาลี
น.ส.สุจิตรา แนใหม่
นางพิมพ์ประภา โตสงคราม
น.ส.พิลาศ สว่างสุนทรเวศย์
นางเพ็ญศรี หงษ์พานิช
นางรัตนา มาฆะสวัสดิ์
น.ส.สมบูรณ์ ขอสกุล