ประชุมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประชุมการสร้างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง Myanmar Creative Institute และมหาวิทยาลัยปทุมธานี พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน