นักศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ออกทริปศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก

🚌 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ออกทริปศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย. 63 เพื่อพัฒนาทักษะด้านงานมัคคุเทศก์ รวมทั้งฝึกปฎิบัติและเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่จริง 🛣🏔🔭