คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับรางวัล “ยุวสตรีดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิราพร ชมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยุวสตรีดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยเข้ารับรางวัล จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์