การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเละที่ประชุมคณบดี สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน (ทคพยอ.) ครั้งที่ 5