PTU Design Your Future Together We Succeed 2023

มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม PTU Design Your Future Together We Succeed 2023. ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การสร้างความมั่นใจในตนเอง และได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนการมุ่งมั่นทำความฝันของตนเองให้สำเร็จ จากแขกรับเชิญสุดพิเศษ “พี่แข คุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” พร้อมทั้งนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย-หญิง จากทีมไดมอนฟู้ดส์ ตามมาด้วยคอนเสริ์ตจากวง Musie Boy ในการนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.ชนากานต์ ยืนยง และคณะผู้บริหาร เป็นอย่างสูงที่มอบความรัก ห่วงใย และความปรารถนาดีผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายความตรึงเครียดและทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรักสามัคคี กลมเกลียว “I Love ❤️PTU” ความรักและผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเปรียบประดุจได้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษาทุกคน