โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานี กับ Amazie World 

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปัทมาพร ชั้น 2 อาคารหอประชุม  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ยินดีต้อนรับ ท่านประสม แฟงทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และ ดร.ปารมีวัตร วิชญ์ธนานันท์ ประธานบริษัท Amazie World โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานี กับ Amazie World