สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีลักษณะเป็นตรารูปวงกลมล้อมรอบด้วยริบบิ้น มีชื่อมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่างของวงกลม ภายในวงกลมมีดอกบัวหลวงซ้อนอยู่กลางโลกซึ่งลอยอยู่บนสายน้ำและมีหนังสืออยู่ด้านล่าง
นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้ สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

ลูกโลก หมายถึง ความเป็นสากล
หนังสือ หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
ดอกบัวหลวง หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี
สายน้ำ หมายถึง พลังความคิด ความไม่หยุดนิ่ง
ริบบิ้น หมายถึง ความกล้า ความสำเร็จ และเกียรติยศ

ความหมาย รวมของตราสัญลักษณ์มหาวิยาลัยปทุมธานี จึงหมาย ถึง สถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดการการศึกษาสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต มีพลังในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความกล้าในการสร้างสรรค์และนำสังคมเพื่อความสำเร็จและเกียรติยศ
Pink

 

Pink

สีประจำมหาวิทยาลัยปทุมธานี

สีน้ำเงิน และ สีชมพู มีความหมาย ดังนี้
- สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
- สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีน้ำเงิน และสีชมพู จึงมีความหมายถึงความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตนและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์


 

 

ดอกไม้ประจำสถาบัน

ความดีคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นบัวไว้ปรจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพันธ


 

 

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นปาริชาติ คือ ต้นไม้ประจำสถาบัน