ประวัติมหาวิทยาลัย

 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยปทุมธานี


Pathumthani University


อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร. ชนากานต์ ยืนยง

ประวัติความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี


มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “ วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และประกอบด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้ สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง


ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้


ปณิธานของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยเน้นการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพ และการเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ


วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น


พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับชาติ
2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำในสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม เป็นแหล่ง แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพ หลากหลาย รูปแบบ
4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ และทรัพยากรท้องถิ่น


วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย : วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทั้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติตรงกับความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเน้นการประสานความร่วมมือกับ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ