คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

Committee of Pathumthani University

ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์

นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.พรรณี บุตรเทพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมบูรณ์ ปานย้อย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางผานิตย์ มีสุนทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

เลขานุการกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยปทุมธานี