คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

Committee of Pathumthani University

ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์

นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.อารง สุทธาศาสน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ธิติวัฒน์ คงขำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

เลขานุการกรรมการ สภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.คุณาพร โฉมจิตร

เลขานุการกรรมการ สภามหาวิทยาลัยปทุมธานี