หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านศึกษาในมิติต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางธนภรณ เพชรรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายอดุลย์ มะหะหมัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายฤทธิเกียรติ เกรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมปัทมาพร ชั้น 2 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ในโอกาสนี้ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านศึกษาในมิติต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี