กู้ยืม กยศ. | กรอ.

 ช่องทางการรับสมัคร
1. เลือกช่องทางการสมัครที่ต้องการ
2. รอผลการสมัครทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อสอบถามผลการสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร ptu โทร 02-975-6999
3. เมื่อนักศึกษาได้รับการยืนยันการสมัคร สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ทันที
 ช่องทางการสมัครเรียน
– สมัคร Online
1. กรอกข้อมูลการสมัคร Online Click ที่นี่
2. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการรับสมัคร– สมัครทางไปรษณีย์
1. กรอกข้อมูลการสมัคร Download PDF ที่นี่ 
2. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
3. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับ– สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. รับใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือ Download PDF ที่นี่ 
2. นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 เอกสารประกอบการรับสมัคร
– ใบสมัคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
–  สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
–  สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
–  สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
–  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ
–  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
– นักศึกษาสามารถ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
– ข่าวสารงานกองทุน

– ดูข่าวสารเพิ่มเติม ก.ย.ศ หรือ กรอ.