ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสงศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสงศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยปทุมธานี ส่งการแสดงชุด “ปทุมธานี รามัญญเทส เขตขันธ์มอญ” เข้าร่วมแสดง ณ หอประชุมไพรพะยอม