รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏบิติการ

(1)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

(2) รวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัยเช่น การสร้าง และแก้ไข GOOGLE FORM การประมวลคะแนนในระบบประเมินออนไลน์ จาก GOOGLE SHEET ฯลฯ

(3) เขียนชุดคําสั่งอย่างง่าย ตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ

(5) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง  การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน

(6) ลงข้อมูล ตรวจสอบ กำกับติดตาม และให้คำปรึกษาในการลงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้มีความทันสมัย และประมวลผลรายงานข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการประชุมผู้บริหาร

7) ปรับเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ของคณะ ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
8) ช่วยเหลืออาจารย์ ในการเตรียมโสตทัศนปกรณ์เมื่อมีการสอนหรืองานประชุมของคณะ
9) เป็นผู้จัดการห้องเรียนออนไลน์ เมื่อมีการเปิดห้องเรียนใหม่ และช่วยเหลือผู้สอน เมื่อจำเป็น

10) ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. 2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือเขียนโครงการด้านสารสนเทศ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  1. 3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการให้ข้อมูล เพื่อตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ แก่งานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย
3) ประสานการตรวจสอบ แจ้งส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ ในงานบริหารหรืองานโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

  1. 4. ด้านการบริการ

(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศงานที่พัฒนาใหม่ หรือระบบข้อมูลเดิม การใช้ห้องเรียนออนไลน์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

(3) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ