คณะ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Grad.Dip.)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

 คณะพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)

คณะสหเวชศาสตร์

 • หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • สาขาเทคนิคการแพทย์
 • หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (M.P.H.)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (M.TM.)

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pol.Sc.)
 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Pol.Sc.)