การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ดร.นฤนาท ยืนยง รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน จัดโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิธิมา ยืนยง รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ผู้ร่วมบรรยาย และ ดร.นฤนาท ยืนยง มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม ปทุมชาติ อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยปทุมธานี