การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์

การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปัทมาพร มหาวิทยาลัยปทุมธานี