คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เปิดรับสมัครอาจารย์

ตำแหน่งอาจารย์ ด้านสาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาท สาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์/ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

3. สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติงาน เมื่อมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/ คณะฯ/ สาขาวิชา

มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ โทร 0840833482