ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)