คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี

University Administrators

อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ธิติวัฒน์ คงขำ

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.นิธิมา ยืนยง

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ประทินร์ ขันทอง

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ดร.สังเวียน เทพผา

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.เบญญาศิริ งามสอาด

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

ดร.สุกัญญา หมู่เย็น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ