คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี

University Administrators

อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ธิติวัฒน์ คงขำ

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.นิธิมา ยืนยง

รองอธิการบดี

ดร.คุณาพร โฉมจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ประทินร์ ขันทอง

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ดร.สังเวียน เทพผา

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.เบญญาศิริ งามสอาด

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

ดร.สุกัญญา หมู่เย็น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ