ด่วน! รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 ตำแหน่ง

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
  2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาใบสำคัญในการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

*** หมายเหตุ  สมัครด้วยตนเองที่ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ห้อง 2501 ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 2) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-775-6999 ต่อ 720 , 080-7347394