รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คุณสมบัติอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

 1. เพศชาย หรือเพศหญิง ที่มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก  สาขาการจัดการ  หรือมีวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์
 3. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ด้านการทำประกันคุณภาพการศึกษา
 6. เป็นผู้มีใจรักในองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และมีความตั้งใจ จริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 7. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 8. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ และสามารถอุทิศตนทำงานนอกเวลาได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
 9. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

 

คุณสมบัติอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 1. เพศชาย หรือเพศหญิง ที่มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก  สาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ด้านการทำประกันคุณภาพการศึกษา
 6. เป็นผู้มีใจรักในองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และมีความตั้งใจ จริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 7. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 8. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ และสามารถอุทิศตนทำงานนอกเวลาได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
 9. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู