ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของบุคลากร การปฏิบัติตน ตามมาตรการการเฝ้าระวังการเผยแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)