ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์