ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

ประกาศ รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(บุคลากรประจำ)

ด้วยมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบุคลากรประจำโดยมี

รายละเอียด ดังนี้

 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
  1.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft office ได้อย่างดี
  1.3 สามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet และใช้Social Media ต่างๆ ได้
  1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  *กรณีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย เช่น เป็นนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ประสานงานโครงการวิจัย หรือ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนัก/ฝ่ายงาน วิจัยของสถาบันการศึกษา/สถาบันที่ดำเนินโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 2. รายละเอียดภาระงานหลัก ดังนี้
  2.1 รวบรวมและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยปทุมธานี
  2.2 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมในการพิจารณา สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม และ คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.3 ตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
  2.4 ตรวจสอบรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารหลักฐาน
  2.5 ตรวจสอบและอนุมัติโครงการที่มีการขอทุนวิจัยภายนอกจาก วช.
  2.6 ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
  2.7 ให้บริการข้อมูล/รับคำร้อง จากผู้มาติดต่อทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน
  2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก จะแจ้งภายหลัง
ข้อมูลประกอบการสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ได้ที่ สำนักอธิการบดี (ห้อง 1206) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.) พร้อมแนบเอกสาร ประกอบด้วย (1) วุฒิการศึกษา (Transcript) (2) สำเนาบัตรประชาขน (3) สำเนาทะเบียนบ้าน (4) CV (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว (รูปสี) และ (6) ใบสมัคร (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) อย่างละ 1 ฉบับ
หมายเหตุ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 โดยและสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่ อ.จีรภา น้อยสีเหลือง
เบอร์โทรศัพท์/Line : 098 159 1846
-----------------------------------------------------------