Date : 28 May 2015
กลับสู่หน้าหลัก
เพิ่มนักศึกษา
เพิ่มวิทยานิพนธ์
กำหนดการสอบ
ค้นหา
| Log out ...
Untitled Document
 เพิ่มวิทยานิพนธ์และผู้จัดทำ
ชื่อวิทยานิพนธ์(ภาษาไทย)  ::  
*
ชื่อวิทยานิพนธ์(ภาษาอังกฤษ)  ::  
*
ปีการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์  ::  
*
เลือกหลักสูตรของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ::  
*
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1  ::  
*
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2  ::  
 
 
* แสดงรายชื่อนักศึกษาเฉพาะที่ยังไม่มีวิทยานิพนธ์  
นักศึกษาที่รับผิดชอบวิทยานิพนธ์  ::